weecheng.com / Round The World 2002 / Eurasia / North East Asia / Mongolia

Tan Wee Cheng, Singapore

Mongolia: In Search Of The Furry Mongolian Groundhog 

Karakorum & The Mongolian Plains

1
  thm_DSCF0524.jpg  
 
2
  thm_DSCF0530.jpg  
 
3
  thm_DSCF0538.jpg  
 
4
  thm_DSCF0546.jpg  
 
5
  thm_DSCF0551.jpg  
 
6
  thm_DSCF0560.jpg  
 
7
  thm_DSCF0561.jpg  
 
8
  thm_DSCF0569.jpg  
 
9
  thm_DSCF0581.jpg  
 
10
  thm_DSCF0582.jpg  
 
11
  thm_DSCF0584.jpg  
 
12
  thm_DSCF0589.jpg  
 
13
  thm_DSCF0592.jpg  
 
14
  thm_DSCF0613.jpg  
 
15
  thm_DSCF0617.jpg  
 
16
  thm_DSCF0622.jpg  
 
17
  thm_DSCF0625.jpg  
 
18
  thm_DSCF0655.jpg  
 
19
  thm_DSCF0656.jpg  
 
20
  thm_DSCF0665.jpg  
 
21
  thm_DSCF0677.jpg  
 
22
  thm_DSCF0689.jpg  
 
23
  thm_DSCF0693.jpg  
 
24
  thm_DSCF0696.jpg  
 
25
  thm_DSCF0781.jpg  
 
26
  thm_DSCF0841.jpg  
 
27
  thm_DSCF0855.jpg  
 
28
  thm_DSCF0861.jpg  
 
29
  thm_DSCF0863.jpg  
 
30
  thm_DSCF0872.jpg  
 

Copyright - Tan Wee Cheng, Singapore, 2002