weecheng.com / Round The World 2002 / Eurasia / North East Asia / China

Tan Wee Cheng, Singapore

China: Cruise On The Changjiang 

Through The Three Gorges

Chongqing Municipality: Chongqing, Wanxian, Fengjie, Xiao Sanxia, Wushan

Hubei: Yichang

1
  thm_DSCF0342.jpg  
 
2
  thm_DSCF0347.jpg  
 
3
  thm_DSCF0361.jpg  
 
4
  thm_DSCF0380.jpg  
 
5
  thm_DSCF0383.jpg  
 
6
  thm_DSCF0386.jpg  
 
7
  thm_DSCF0387.jpg  
 
8
  thm_DSCF0389.jpg  
 
9
  thm_DSCF0392.jpg  
 
10
  thm_DSCF0393.jpg  
 
11
  thm_DSCF0399.jpg  
 
12
  thm_DSCF0402.jpg  
 
13
  thm_DSCF0406.jpg  
 
14
  thm_DSCF0407.jpg  
 
15
  thm_DSCF0409.jpg  
 
16
  thm_DSCF0412.jpg  
 
17
  thm_DSCF0417.jpg  
 
18
  thm_DSCF0418.jpg  
 
19
  thm_DSCF0419.jpg  
 
20
  thm_DSCF0429.jpg  
 
21
  thm_DSCF0430.jpg  
 
22
  thm_DSCF0431.jpg  
 
23
  thm_DSCF0436.jpg  
 
24
  thm_DSCF0437.jpg  
 
25
  thm_DSCF0438.jpg  
 
26
  thm_DSCF0440.jpg  
 
27
  thm_DSCF0441.jpg  
 
28
  thm_DSCF0443.jpg  
 
29
  thm_DSCF0444.jpg  
 
30
  thm_DSCF0445.jpg  
 
31
  thm_DSCF0446.jpg  
 
32
  thm_DSCF0453.jpg  
 
33
  thm_DSCF0457.jpg  
 
34
  thm_DSCF0462.jpg  
 
35
  thm_DSCF0465.jpg  
 
36
  thm_DSCF0466.jpg  
 
37
  thm_DSCF0467.jpg  
 
38
  thm_DSCF0474.jpg  
 
39
  thm_DSCF0477.jpg  
 
40
  thm_DSCF0478.jpg  
 

Copyright - Tan Wee Cheng, Singapore, 2002