weecheng.com / Round The World 2002 / Eurasia / North East Asia / China

Tan Wee Cheng, Singapore

China: Inner Mongolia & Ningxia Hui Autonomous Regions

Did Genghis Khan Lost His Organ Here?

Nei Mongol: Hohhot, Baotao, Dongsheng/Ordos

Ningxia: Yinchuan, Helan Shan, Imperial Tombs of Xixia, The Great Wall

1
  thm_DSCF0001.jpg  
 
2
  thm_DSCF0006.jpg  
 
3
  thm_DSCF0010.jpg  
 
4
  thm_DSCF0012.jpg  
 
5
  thm_DSCF0018.jpg  
 
6
  thm_DSCF0034.jpg  
 
7
  thm_DSCF0036.jpg  
 
8
  thm_DSCF0052.jpg  
 
9
  thm_DSCF0061.jpg  
 
10
  thm_DSCF0068.jpg  
 
11
  thm_DSCF0075.jpg  
 
12
  thm_DSCF0076.jpg  
 
13
  thm_DSCF0082.jpg  
 
14
  thm_DSCF0089.jpg  
 
15
  thm_DSCF0090.jpg  
 
16
  thm_DSCF0092.jpg  
 
17
  thm_DSCF0094.jpg  
 
18
  thm_DSCF0100.jpg  
 
19
  thm_DSCF0103.jpg  
 
20
  thm_DSCF0111.jpg  
 
21
  thm_DSCF0114.jpg  
 
22
  thm_DSCF0122.jpg  
 
23
  thm_DSCF0134.jpg  
 
24
  thm_DSCF0135.jpg  
 
25
  thm_DSCF0136.jpg  
 
26
  thm_DSCF0137.jpg  
 
27
  thm_DSCF0143.jpg  
 
28
  thm_DSCF0148.jpg  
 
29
  thm_DSCF0150.jpg  
 
30
  thm_DSCF0156.jpg  
 
31
  thm_DSCF0159.jpg  
 
32
  thm_DSCF0171.jpg  
 
33
  thm_DSCF0174.jpg  
 
34
  thm_DSCF0179.jpg  
 
35
  thm_DSCF0185.jpg  
 
36
  thm_DSCF0189.jpg  
 

Copyright - Tan Wee Cheng, Singapore, 2002